Галоўная старонка

ГІСТОРЫЯ PURE

Мэта стварэння сайта – выданне ў Інтэрнеце гістарычных матэрыялаў і дакументаў. Сайт змяшчае артыкулы гістарычных даследванняў, пераклады малавядомых гістарычных дакументаў, цытаты гістарычнага характару і г.д. Сайт арыентаваны на грунтоўных даследчыкаў гісторыі, бо амаль не змяшчае папулярызаванай ці адаптаванай інфармацыі. Першапачаткова, ен быў створаны для гісторыкаў з Беларусі, таму большая частка інфармацыі на ім -- на беларускай. Але рэдакцыя сайта гатова таксама публікаваць матэрыялы на рускай і англійскай мовах.

Назва сайта звязана з жаданнем яго ставаральнікаў прытрымлівацца палітычнага нейтралітэту і размяшчаць толькі аб'ектыўныя гістарычныя даследванні (англійскае слова pure значыць «чысты, без дадаткаў»). У згодзе з гэтым прынцыпам нейтралітэту, многае надрукавана без усялякага каменцірвання. Аднак, рэдакцыя сайта неабавязкова прытрымліваецца поглядаў аўтараў размешчаных артыкулаў. Гэты сайт мае некамерцыйны характар.

Раздзел "Артыкулы" змяшчае вынікі даслеванняў гісторыкаў і сацыелагаў у форме артыкулаў. У раздзеле "Пераклады" знаходзяцца пераклады на англійскую, беларускую ці рускую мову гістарычных дакументаў альбо артыкулаў, надрукаваных адпаведна па-руску ці па-англійску. А ў раздзеле "Дакументы і матэрялы" знаходзяцца гістарычныя дакументы на мовах арыгінала ў форме старонкі ці файла для загрузкі.

Інфармацыю з яго можна неабмежавана выкарыстоўваць у навуковых даследваннях у якасці цытат і спасылак, можна перакладаць яе на розныя мовы і г.д. Матэрыялы сайта нельга выкарыстоўваць для стварэння плагіятных навуковых работ, накшалт кваліфікацыйных работ «на продаж».

HISTORIA PURE

The purpose of the site creation is the placement of historical materials and documents in the Web. The site contains articles of historical research, translations of little-known historical documents, quotations, etc. The site is focused on extensive history researchers, that is why it almost does not contain popularized or adapted information. Originally, it was created for historians of Belarus, so most of the information on it is in Belarusian. But the website editors are ready to publish materials in English and Russian as well.

The name of the site is associated with the desire of its editors to keep political neutrality and place only objective historical studies (English word meaning "clear, without additives”). In accord with this principle of neutrality, much is left without any comments. However, the website editors do not necessarily share the view of the authors of the published articles. This site is non-commercial.

"Articles" (Артыкулы) section contains the results of the historians and social scientists’ research in the form of historical articles. In the section "Translations" (Пераклады) you can find translations into English, Belarusian or Russian of historical documents or articles, published respectively in Russian or English. And in the section "Documents and items” (Дакументы і матэрыялы) there are historical documents in the original languages, in the form of pages or files to load.Its information can indefinitely use in scientific research as citations and links. You can translate it into different languages, etc. Contents of the site cannot be used for plagiarism, like research projects "for sale".

Пішыце нам: historiapure@yandex.ru

Конструктор сайтов - uCoz